Soi cầu miền bắc 88 99 |diễn đàn xổ số miền bắc |chốt số bạch thủ lô

Cao thủ chốt số lô nuôi hôm nay chủ nhật ngày 14-01-2018

03:29 14/01/2018

CAO THỦ CHỐT SỐ LÔ NUÔI NGÀY 14/01/2018
CỤ THỂ VỚI SỐ VỐN 10,000,000 VND. BẠN VÀO SỐ VÀ ĐIỂM NHƯ SAU 

1. Cao thủ chốt số - Lâm Sung từ ngày 14/01/2018 đến 16/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 67-76 20 điểm/cặp
   
   

2. Cao thủ chốt số - Võ Tòng từ ngày 14/01/2018 đến 16/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 89-98  20 điểm/cặp 
   
   

3. Cao thủ chốt số - Tống Giang từ ngày 14/01/2018 đến 16/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 01-10  20 điểm/cặp
   
   

4. Cao thủ chốt số - Yến Thanh từ ngày 13/01/2018 đến 18/01/2018​

Bạch thủ Lotto nuôi 6 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 55  4 điểm/1 bạch thủ lô 
Ngày 2: 55 9 điểm/1 bạch thủ lô 
   
   
   
   

CAO THỦ CHỐT SỐ LÔ NUÔI NGÀY 13/01/2018
CỤ THỂ VỚI SỐ VỐN 10,000,000 VND. BẠN VÀO SỐ VÀ ĐIỂM NHƯ SAU 

1. Cao thủ chốt số - Lâm Sung từ ngày 13/01/2018 đến 15/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 07-70 20 điểm/cặp (Trúng 07)
   
   

2. Cao thủ chốt số - Võ Tòng từ ngày 13/01/2018 đến 15/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 19-91  20 điểm/cặp (Trúng 19)
   
   

3. Cao thủ chốt số - Tống Giang từ ngày 13/01/2018 đến 15/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 15-51  20 điểm/cặp (Trúng 51)
   
   

4. Cao thủ chốt số - Yến Thanh từ ngày 13/01/2018 đến 18/01/2018​

Bạch thủ Lotto nuôi 6 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 55  4 điểm/1 bạch thủ lô 
   
   
   
   
   

CAO THỦ CHỐT SỐ LÔ NUÔI NGÀY 12/01/2018
CỤ THỂ VỚI SỐ VỐN 10,000,000 VND. BẠN VÀO SỐ VÀ ĐIỂM NHƯ SAU 

1. Cao thủ chốt số - Lâm Sung từ ngày 10/01/2018 đến 12/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 12-21 20 điểm/cặp
Ngày 2: 12-21 60 điểm/cặp
Ngày 3: 12-21 200 điểm/cặp (Vượt khung)

2. Cao thủ chốt số - Võ Tòng từ ngày 12/01/2018 đến 14/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 34-43  20 điểm/cặp (Trúng 34)
   
   

3. Cao thủ chốt số - Tống Giang từ ngày 10/01/2018 đến 12/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 17-71  20 điểm/cặp
Ngày 2: 17-71  60 điểm/cặp
Ngày 3: 17-71 200 điểm/cặp (Trúng 17)

4. Cao thủ chốt số - Yến Thanh từ ngày 11/01/2018 đến 16/01/2018​

Bạch thủ Lotto nuôi 6 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 24  4 điểm/1 bạch thủ lô 
Ngày 2: 24  9 điểm/1 bạch thủ lô (Trúng 24)
   
   
   
   

CAO THỦ CHỐT SỐ LÔ NUÔI NGÀY 11/01/2018
CỤ THỂ VỚI SỐ VỐN 10,000,000 VND. BẠN VÀO SỐ VÀ ĐIỂM NHƯ SAU 

1. Cao thủ chốt số - Lâm Sung từ ngày 10/01/2018 đến 12/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 12-21 20 điểm/cặp
Ngày 2: 12-21 60 điểm/cặp
   

2. Cao thủ chốt số - Võ Tòng từ ngày 11/01/2018 đến 13/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 26-62  20 điểm/cặp (Trúng 26)
   
   

3. Cao thủ chốt số - Tống Giang từ ngày 10/01/2018 đến 12/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 17-71  20 điểm/cặp
Ngày 2: 17-71  60 điểm/cặp
   

4. Cao thủ chốt số - Yến Thanh từ ngày 11/01/2018 đến 16/01/2018​

Bạch thủ Lotto nuôi 6 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 24  4 điểm/1 bạch thủ lô 
   
   
   
   
   

 

CAO THỦ CHỐT SỐ LÔ NUÔI NGÀY 09/01/2018
CỤ THỂ VỚI SỐ VỐN 10,000,000 VND. BẠN VÀO SỐ VÀ ĐIỂM NHƯ SAU 

1. Cao thủ chốt số - Lâm Sung từ ngày 09/01/2018 đến 11/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 03-30 20 điểm/cặp (Trúng 30)
   
   

CAO THỦ CHỐT SỐ LÔ NUÔI NGÀY 10/01/2018
CỤ THỂ VỚI SỐ VỐN 10,000,000 VND. BẠN VÀO SỐ VÀ ĐIỂM NHƯ SAU 

1. Cao thủ chốt số - Lâm Sung từ ngày 10/01/2018 đến 12/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 12-21 20 điểm/cặp
   
   

2. Cao thủ chốt số - Võ Tòng từ ngày 08/01/2018 đến 10/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 14-41  20 điểm/cặp
Ngày 2: 14-41  60 điểm/cặp
Ngày 3: 14-41 200 điểm/cặp (Trúng 14)

3. Cao thủ chốt số - Tống Giang từ ngày 10/01/2018 đến 12/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 17-71  20 điểm/cặp
   
   

4. Cao thủ chốt số - Yến Thanh từ ngày 10/01/2018 đến 15/01/2018​

Bạch thủ Lotto nuôi 6 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 44  4 điểm/1 bạch thủ lô (Trúng 44)
   
   
   
   
   

 

CAO THỦ CHỐT SỐ LÔ NUÔI NGÀY 09/01/2018
CỤ THỂ VỚI SỐ VỐN 10,000,000 VND. BẠN VÀO SỐ VÀ ĐIỂM NHƯ SAU 

1. Cao thủ chốt số - Lâm Sung từ ngày 09/01/2018 đến 11/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 03-30 20 điểm/cặp (Trúng 30)
   
   

2. Cao thủ chốt số - Võ Tòng từ ngày 08/01/2018 đến 10/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 14-41  20 điểm/cặp
Ngày 2: 14-41  60 điểm/cặp
   

3. Cao thủ chốt số - Tống Giang từ ngày 09/01/2018 đến 11/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 59-95  20 điểm/cặp (Trúng 59-95)
   
   

4. Cao thủ chốt số - Yến Thanh từ ngày 09/01/2018 đến 14/01/2018​

Bạch thủ Lotto nuôi 6 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 01  4 điểm/1 bạch thủ lô (Trúng 01)
   
   
   
   
   

 

CAO THỦ CHỐT SỐ LÔ NUÔI NGÀY 08/01/2018
CỤ THỂ VỚI SỐ VỐN 10,000,000 VND. BẠN VÀO SỐ VÀ ĐIỂM NHƯ SAU 

1. Cao thủ chốt số - Lâm Sung từ ngày 06/01/2018 đến 08/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 18-81 20 điểm/cặp
Ngày 2: 18-81 60 điểm/cặp
Ngày 3: 18-81 200 điểm/cặp (Trúng 81)

2. Cao thủ chốt số - Võ Tòng từ ngày 08/01/2018 đến 10/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 14-41  20 điểm/cặp
   
   

3. Cao thủ chốt số - Tống Giang từ ngày 08/01/2018 đến 10/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 01-10  20 điểm/cặp (Trúng 10)
   
   

4. Cao thủ chốt số - Yến Thanh từ ngày 07/01/2018 đến 12/01/2018​

Bạch thủ Lotto nuôi 6 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 55  90 điểm/1 bạch thủ lô
Ngày 2: 55 160 điểm/1 bạch thủ lô (Trúng 55)
   
   
   
   

 

CAO THỦ CHỐT SỐ LÔ NUÔI NGÀY 07/01/2018
CỤ THỂ VỚI SỐ VỐN 10,000,000 VND. BẠN VÀO SỐ VÀ ĐIỂM NHƯ SAU 

1. Cao thủ chốt số - Lâm Sung từ ngày 06/01/2018 đến 08/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 18-81 20 điểm/cặp
Ngày 2: 18-81 60 điểm/cặp
   

2. Cao thủ chốt số - Võ Tòng từ ngày 06/01/2018 đến 07/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 12-21 20 điểm/cặp
Ngày 2: 12-21 60 điểm/cặp (Trúng 21 ngày 2)
   

3. Cao thủ chốt số - Tống Giang từ ngày 05/01/2018 đến 07/01/2018

Cặp Lotto nuôi 3 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 00-55 20 điểm/cặp
Ngày 2: 00-55 60 điểm/cặp
Ngày 3: 00-55 200 điểm/cặp (Trúng 00 ngày 3)

4. Cao thủ chốt số - Yến Thanh từ ngày 07/01/2018 đến 12/01/2018​

Bạch thủ Lotto nuôi 6 ngày Cách vào tiền
Ngày 1: 55 90 điểm/1 bạch thủ lô
   
   
   
   
   

Tin liên quan

© 2017 DienDanXoSo.Mobi

Diễn đàn xổ số

Tổng số thành viên: 1,126 - Thành viên mới: phuongthaotrung1985

Chúng tôi trên Google+

Liên hệ: soicauthudo247@gmail.com

Soi cau, soi lo de, soi cau lo de mien bac, soi cau mien bac, soi cau mien nam, soi cau mien trung, dien dan soi cau, dien dan chem gio, soi cau mb, soi cau xs, soi cau lo de mien phi, soi cau lo de hang ngay.